lwiatko.org lwiatko.org - Konkurs Fizyczny Lwi?tko

lwiatko.orgWebsite Profile

Title: Konkurs Fizyczny Lwi?tko
Keywords: lwi?tko, fizyka, fizyczny, konkurs, konkurs fizyczny, ukrai?ski konkurs fizyczny
Description:Polsko-Ukrai?ski Konkurs Fizyczny 'Lwi?tko'
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

lwiatko.org Information

Website / Domain:lwiatko.org
Website IP Address:89.161.158.157
Domain DNS Server:dns2.home.pl,dns3.home.pl,dns.home.pl

lwiatko.org ranks

Alexa Rank:4447237
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lwiatko.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$4,713
Daily Revenue:$12
Monthly Revenue:$387
Yearly Revenue:$$4,713
Daily Unique Visitors:1,188
Monthly Unique Visitors:35,640
Yearly Unique Visitors:433,620

lwiatko.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Sun, 21 Oct 2018 10:16:36 GMT

lwiatko.org WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
lwi?tko 14 1.42%
fizyka 0 0.00%
fizyczny 2 0.23%
konkurs 27 2.77%
konkurs fizyczny 2 0.46%
ukrai?ski konkurs fizyczny 1 0.37%

lwiatko.org Similar Website

Domain WebSite Title
wolbrom.com.pl KONKURS
tkodesal.hk TKO
tkomusiconline.com TKO
tko-pictures.com TKO
lwiweb.com LWI ? Home
fizyka.edu.pl Serwis Fizyczny OMIKRON
lwiattorneyservices.com LWI ATTORNEY SERVICES - Home
topmania.pl TopMania Konkurs | TopMania Konkurs
tkomotorsports.com TKO Motorsports | TKO Motorsports
tkocontractors.us TKO Contractors ? TKO Contractors
tkoclampingsystems.com TKO Clamping Systems | TKO
tko-productions.net TKO Productions - TKO Productions
tko-designs.com TKO-Designs: About TKO
konkurs-es.org Konkurs [eS]
tematuchodzcy.pl Konkurs dziennikarski
konkursfirestone.pl Konkurs Firestone
konkursmajorette.pl Konkurs Majorette
novaboosterfaca.rs Foto konkurs

lwiatko.org Alexa Rank History Chart

lwiatko.org aleax

lwiatko.org Html To Plain Text

Konkurs Fizyczny Lwi?tko Stowarzyszenie Absolwent?w i Przyjaci? V Liceum Og?lnokszta?c?cego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Polsko-Ukrai?ski Konkurs Fizyczny Lwi?tko Zaloguj si? >> Strona g??wna Informacje O konkursie Zadania Taon, kaon... Zwyci?zcy Kronika Galeria Odg?osy z jaskini Ksi?ga go?ci Linki Nr konta Kontakt Znajd? nas: Organizator konkursu: Stowarzyszenie Absolwent?w i Przyjaci? V Liceum Og?lnokszta?c?cego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Patroni konkursu: Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddzia? Krakowski Wydzia? Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego Pismo dla nauczycieli i student?w fizyki oraz uczni?w Polecamy: Og?lnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Aktualno?ci Poprawne odpowiedzi do zada? konkursowych Zestawy zada? konkursowych Lwi?tko 2017 mo?na znale?? tutaj, a poprawne odpowiedzi do nich tutaj. Przypominamy, ?e nauczyciele otrzymaj? wyniki swoich uczni?w drog? elektroniczn? zaraz po sprawdzeniu kart. 31.03.2017 Lwi?tko 2017 - wa?na informacja dla gimnazj?w Informujemy, ?e w zestawie zada? dla klasy 3 gimnazjum chochlik drukarski przestawi? zadania. Zadanie nr 10 zosta?o wydrukowane przed zadaniem 8, a zadanie nr 18 przed zadaniem 17. Bardzo prosimy o poinformowanie o tym fakcie uczni?w przed rozpocz?ciem konkursu. Prosimy, aby na karcie wpisywali odpowiedzi w pole o TAKIM SAMYM NUMERZE, jak numer znajduj?cy si? przed zadaniem (wa?ny jest wydrukowany numer, a nie kolejno?? zada? na arkuszu). Przepraszamy za to dodatkowe utrudnienie. 23.03.2017 Lwi?tko 2017 - wa?ne informacje Pakiety z zadaniami konkursowymi oraz kartami odpowiedzi zosta?y ju? wysy?ane listami poleconymi BEZPO?REDNIO do szk?. Prosimy o kontakt, je?li przesy?ka nie dotrze do ?rody, 22 marca. Przed skontaktowaniem si? z organizatorami prosimy o sprawdzenie czy przesy?ka nie oczekuje na portierni szko?y lub w urz?dzie pocztowym. Prosimy o sprawdzenie, czy w otrzymanych przesy?kach znajduje si? odpowiednia liczba KART ODPOWIEDZI. Kart odpowiedzi nie wolno kserowa?! W przypadku niezgodno?ci prosimy o pilny kontakt e-mail (ewentualnie telefoniczny). Prosimy r?wnie? o sprawdzenie, czy w przesy?ce znajduj? si?: protok? oraz instrukcja przeprowadzenia konkursu - je?eli nie, to prosimy o ?ci?gni?cie z naszej strony internetowej (patrz poni?ej) i wydrukowanie. Kopert wewn?trznych, zawieraj?cych arkusze zada?, NIE WOLNO otwiera? wcze?niej, dopiero bezpo?rednio przed konkursem. Dost?pne s? do pobrania: instrukcja przeprowadzenia konkursu, protok?, a poni?ej: wz?r wype?nienia karty odpowiedzi. Prosimy o wcze?niejsze zaznajomienie si? i uczni?w ze sposobem wype?nienia karty odpowiedzi dok?adnie wg podanego wzoru. W celu prze?wiczenia wype?niania karty odpowiedzi mo?na wydrukowa? "Wz?r do druku". Karta odpowiedzi Instrukcja wype?nienia Wz?r wype?nienia Wz?r do druku 20.03.2017 Przed?u?ony termin zapis?w do Lwi?tka 2017 Przed?u?amy termin zg?aszania szk? do udzia?u w Lwi?tku 2017 do 28 lutego 2017 r. 19.02.2017 Broszury z zadaniami i ich rozwi?zaniami z poprzednich edycji Lwi?tka Wszystkim uczestnikom "Lwi?tka", nauczycielom oraz naszym sympatykom udost?pniamy bezp?atnie do pobrania broszury zawieraj?ce zadania konkursowe, odpowiedzi oraz rozwi?zania. Mi?ej lektury! Do pobrania pliki w formacie PDF: 1.02.2017 Lwi?tko 2017 Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji konkursu fizycznego Lwi?tko. Konkurs odb?dzie si? 27 marca 2017 r. Szko?y mog? zg?asza? uczestnik?w OD 1 grudnia b.r. DO 19 lutego 2017 r. wype?niaj?c formularz zg?oszeniowy na stronie www. Op?ata konkursowa wynosi 9 z? od uczestnika. Prosimy zapozna? si? z zasadami Konkursu. Czytaj wi?cej.... Do pobrania pliki w formacie PDF: Ulotka Plakat A3.PDF 17.11.2016 Lwi?tko 2017 Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji konkursu fizycznego Lwi?tko. Konkurs odb?dzie si? 27 marca 2017 r. Szczeg?owy harmonogram zostanie og?oszony za kilka dni. 14.11.2016 Wakacje! Nadesz?y wakacje. Wszystkim uczniom bior?cym udzia? w konkursie Lwi?tko oraz ich nauczycielom ?yczym udanego wypoczynku. Do zobaczenia w przysz?ym roku! 24.06.2016 Lwi?tko 2016 - statysyka W obecnej edycji konkursu wzi?o udzia? ponad 12000 uczni?w z prawie 1100 szk?. ?rednie i mediany zdobytych punkt?w: Klasa 1-2 gim 3 gim I lic II lic III lic ?rednia pkt. 60,0 51,2 36,5 47,8 45,0 Mediana pkt. 56,25 48,00 33,00 45,75 41,25 16.06.2016 Zwyci?zcy Lwi?tka 2016 Listy zwyci?zc?w Lwi?tka 2016, czyli uczestnik?w, kt?rzy zaj?li miejsca w pierwszych dziesi?tkach w poszczeg?lnych kategoriach, s? dost?pne tutaj. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukces?w. 13.05.2016 Wyniki Lwi?tka 2016 ju? s?! Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwi?tko s? dost?pne dla szkolnych organizator?w konkursu po zalogowaniu. Wyniki zosta?y r?wnie? wys?ane drog? e-mail (osoby, kt?re nie otrzyma?y e-maila prosimy o informacj?). Je?li na przes?anej li?cie brakuje jakiego? ucznia, prosimy o przes?anie e-maila z informacj? zawieraj?c?: kod szko?y, imi?, nazwisko ucznia i klas?, a tak?e ewentualnie wpisany przez ucznia kod szko?y, je?li wpisa? b??dny. Prosimy nie zapomnie? o podaniu prawid?owego kodu swojej szko?y. Prosimy o przes?anie informacji r?wnie?, je?li na li?cie znajduje si? nazwisko ucznia nie z Pa?stwa szko?y. Nagrody oraz wyniki w formie papierowej zostan? rozes?ane zgodnie z harmonogramem. 19.04.2016 Wyniki uczni?w klas III liceum i IV technikum ju? s?! Wyniki uczni?w klas III liceum i IV technikum s? dost?pne dla szkolnych organizator?w konkursu po zalogowaniu. Wyniki uczestnik?w z pozosta?ych klas zostan? og?oszone po sprawdzeniu. Szko?om, kt?re nie dokona?y op?aty konkursowej, wyniki zostan? udost?pnione po uregulowaniu nale?no?ci lub przes?aniu e-maila z potwierdzeniem dokonania przelewu.Je?li na przes?anej li?cie brakuje jakiego? ucznia, prosimy o przes?anie e-maila z informacj? zawieraj?c?: kod szko?y, imi?, nazwisko ucznia i klas?, a tak?e ewentualnie wpisany przez ucznia kod szko?y, je?li wpisa? b??dny. Prosimy nie zapomnie? o podaniu prawid?owego kodu swojej szko?y. Prosimy o przes?anie informacji r?wnie?, je?li na li?cie znajduje si? nazwisko ucznia nie z Pa?stwa szko?y. 5.04.2016 Lwi?tko ju? dzisiaj Nadszed? ten dzie?! Znowu wszyscy wielbiciele fizyki staj? w szranki. Wszystkim ?yczymy sukces?w i satysfakcji z rozwi?zywania lwi?tkowych ?amig??wek. A po konkursie zapraszamy do podzielenia si? swoimi wra?eniami w naszej ksi?dze go?ci lub na fb. Zgodnie z harmonogramem prawid?owe odpowiedzi do zada? pojawi? si? na naszej stronie internetowej w czwartek 24 marca. 21.03.2016 Przed?u?ony termin zapis?w do Lwi?tka 2016 Przed?u?amy termin zg?aszania szk? do udzia?u w Lwi?tku 2016 do 22 lutego 2016 r. 15.02.2016 Patronat WFAIS UJ Z przyjemno?ci? informujemy, ?e Patronat Honorowy nad ?Lwi?tkiem? obj?? Wydzia? Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego. Tym samym wyr?niono organizowane przez nas przedsi?wzi?cie jako skuteczn? motywacj? uczni?w do zdobywania wiedzy, a tak?e jako spos?b uzupe?niania programu za...

lwiatko.org Whois

Domain Name: LWIATKO.ORG
Registry Domain ID: D120897004-LROR
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.key-systems.net
Updated Date: 2017-04-07T15:52:49Z
Creation Date: 2006-04-21T13:48:24Z
Registry Expiry Date: 2019-04-21T13:48:24Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Key-Systems GmbH
Registrar IANA ID: 269
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: C191604406-LROR
Registrant Name: Witold Zawadzki
Registrant Organization: Stowarzyszenie Absolwentow i Przyjaciol V LO w Krakowie
Registrant Street: ul. Studencka 12
Registrant City: Krakow
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 31-116
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.602839980
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: witek.e.zawadzki@gmail.com
Registry Admin ID: C161141851-LROR
Admin Name: Administracja Sieci home.pl
Admin Organization: home.pl SA
Admin Street: Zbozowa 4
Admin City: Szczecin
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 70-653
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.914325555
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: dns@home.pl
Registry Tech ID: C152170121-LROR
Tech Name: Administracja Sieci home.pl
Tech Organization: home.pl SA
Tech Street: Zbozowa 4
Tech City: Szczecin
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 70-653
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.914325555
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: dns@home.pl
Name Server: DNS.HOME.PL
Name Server: DNS2.HOME.PL
Name Server: DNS3.HOME.PL
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-10-21T10:16:36Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en